Jogi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az álláspályázatokkal összefüggő személyes adatkezelésekről

Az eSense Nyrt. munkáltató (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő” ) mint adatkezelő a benyújtott álláspályázatokkal kapcsolatosan gyűjti és kezeli a jelentkező természetes személyek (a továbbiakban: „Jelentkező” vagy „Jelentkezők” (Érintett(ek)) személyes adatait, illetve esetlegesen különleges adatait, amennyiben a Jelentkező kapcsolatba lép a Társasággal - ideértve a https://esensekarrier.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő jelentkezést is - és álláspályázatot nyújt be. 

Fogalmi meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

Különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) kerülnek rögzítésre a Társaságnál alkalmazandó, álláspályázatokkal kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési elvek, szabályok és a Jelentkezők jogai. Tájékoztatjuk továbbá, hogy ha a konkrét álláspályázatán túlmenően, továbbra is tájékoztatást kíván kapni az Adatkezelőnél fennálló álláslehetőségekről, külön hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy jelen pályázati anyagának beadását követő 2 évig a Társaság az Ön részére tájékoztatást nyújtson a fennálló további álláslehetőségekről. Tájékoztatjuk, hogy adatai e célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulása teljesen önkéntes, hozzájárulásának meg nem adása semmilyen formában nem befolyásolja pályázati anyagának elbírálását. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Adatkezelőnél munkavállalói ajánlási rendszer („Ajánlási rendszer”) működik. Ennek keretében, amennyiben Ön a betöltendő állásról, az Adatkezelő valamelyik munkavállalóján („Ajánló személy”) keresztül értesült, és Ön az álláspályázatában megjelölte az ajánló személyt, úgy annak a megadott személyes adatai csak a pályázati eljárásban, az ajánlási rendszer keretében kerülnek kezelésre. 

A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek, és az adatvédelmet, adatkezelést érintő egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.


I. ADATKEZELŐK/ADATFELDOLGOZÓK 
Amennyiben az álláspályázatot meghirdető (leendő) Munkáltató az eSense Nyrt, akkor a Társaság kizárólagos adatkezelőként jár el. 
 
eSense Nyrt.
 

 
II.  KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A kezelt adatok köre függ a Jelentkező által Társasággal megosztott és feltöltött önéletrajzban található adattartalomtól.

Állásra (pozicíóra történő) jelentkezés esetén alapértelmezetten a Jelentkező alábbi adatait kezeli a Társaság: név, e-mail cím, utolsó iskolai végzettség, telefonszám, nyelvtudás, pályakezdői státusz, releváns munkatapasztalat megléte.
Továbbá a sikeres pályázást követően, a Jelentkező munkavállalói állományba vételéhez szükséges kezelt adatok köre: név, nem, születési név, születési dátum, születési hely, TAJ-szám, állandó lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím, , állampolgárság, email, bankszámlaszám, telefonszámok (mobil, magán), a Jelentkező által (így különösen az önéletrajzban, kísérőlevélben) megadott további személyes adatok, ideértve a Jelentkezővel kapcsolatosan a Társaság munkatársai által a személyes interjúztatás során készített feljegyzéseket is amennyiben azok tartalmaznak személyes adatot.További adatkezelés lehetséges a Jelentkező gyermekeinek születési adatára, nevére vonatkozóan, amennyiben ezt a Társaság részére bocsájtja a munkáltató bejelentési kötelességének teljesítéséhez.
Amennyiben a Jelentkező pályázati anyagában különleges személyes adatot, így megváltozott munkaképességére, egészségromlására, vagy egészségkárosodására vonatkozó adatot is közöl, az adatkezelés ezen adatkörökre is kiterjed.
A Társaság minden Jelentkezőt értesít a pályázati eljárás eredményéről, ideértve a sikertelen Jelentkezőket is. Így a Társaság által kezelt adatok köre kiterjed a Társaság által a pályázati eljárással kapcsolatosan levont következtetésekre is.


III.  OLDAL SÜTI ADATOK KEZELÉSE
Google Analytics cookie: A Társaság a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a Társaság számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Társaság a Facebook hirdetések teljesítményének elemzéséhez használja a szolgáltatást. Illetve érdeklődés alapján remarketing csoportokat hozhat létre a Társaság. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 
 
IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 
ADATKEZELÉSI CÉLOK

 
1. A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja: a potenciális munkavállalók felkutatása, kiválasztása, munkaerő biztosítása, ennek keretében: az álláspályázat elbírálása (többek között az álláspályázat benyújtásával, a kiválasztási eljárással, illetve a felvételi eljárás lefolytatásával, a Jelentkezővel való kapcsolattartással összefüggő adatkezelések), 

2. a Jelentkező munkaköri alkalmasságának felmérése 
3. tájékoztatásnyújtás a kiválasztási folyamattal kapcsolatban
4. a meghirdetett munkakör sikeres betöltése
5. amennyiben a Jelölt felvételre kerül, a megváltozott munkaképességre utaló adatok tekintetében az adatkezelés célja a megváltozott munkaképességű személy munkavégzésének, illetve a Munkáltató részére a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos kedvezmények igazolása és bizonyítása a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján.
6. Amennyiben a Jelentkező külön hozzájárul ahhoz, hogy 2 éven belül további álláslehetőségekről is tájékoztassa őt a Társaság, az adatkezelés célja a további álláslehetőségekről történő tájékoztatás is, melynek célja végeredményben az állás betöltése.
A Jelentkező munkaköri alkalmasságának felmérése körében az alábbi felmérésekre kerülhet sor: 
a.Kompetenciák, szakmai tudás értékelése, alkalmasság megítélése munkaviszony létesítése érdekében, adott esetben GDPR szerinti profilalkotás megvalósításával
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
 
Az adatkezelés jogalapja főszabályként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, a következő kivételekkel

a.  Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyaga kapcsán különleges személyes adatokat is megad, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyaga kapcsán megváltozott munkaképességére, egészségromlására, vagy egészségkárosodására vonatkozóan is ad meg személyes adatot, az Adatkezelő ezen adatokat szintén a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, kifejezett hozzájáruláson alapulva kezeli. 
Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult a Jelentkező adatait kezelni, amely ekként ellehetetleníti a pályáztatási eljárás további folytatását a Jelentkező vonatkozásában. 

b. Megváltozott munkaképességű Jelölt esetén, amennyiben a Jelölt felvételre kerül, a fentebb, ezzel kapcsolatban jelzett célból történő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bek. b) pont, azaz az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges. Ezen adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 2011. évi CXCI. tv. („Mmtv.”) 2017. évi CL. törvény („Art.”) 2004. évi CXXIII. törvény („Pftv.”) 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Jelentkező felel személyes adatai helyességéért és pontosságáért. 
A más által a fenti célból történő, Jelentkezővel kapcsolatos adattovábbításért a Társaság kifejezetten kizárja felelősséget, úgyszintén az adatok nem teljeskörűen, vagy pontatlanul történő megadásából eredő bármely kárért. 
Jelen tájékoztatóban felsorolt, Társasághoz tartozó adatkezelőn és feldolgozókon kívül, más adatfeldolgozó által történő, jelentkezővel kapcsolatos adattovábbításért a Társaság szintén kifejezetten kizárja a felelősséget.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör betöltetlen marad.
 
V. CÍMZETTEK
1. Adatfeldoldolgozók:
A Társaság az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Webtárhely szolgáltató: DotRoll Kft. 

 
Alkalmazás/oldal üzemeltetés: Interaktív Ötök Kft.
 

Tájékoztatjuk, hogy a címzetti kör változhat. A mindenkori aktuális címzetti lista az alábbi internetes elérhetőségen érhető el: https://esense.hu
 
VI. HOZZÁFÉRÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók azon munkavállalói, akik az álláspályázatok elbírálási folyamatában részt vesznek, így az eSense Nyrt. toborzási, kiválasztási, munkaügyi adminisztrációs feladatainak ellátásában részt vevő munkavállalói, vezetői, továbbá az Adatkezelő Munkáltató azon munkavállalói, jellemzően vezetők, akik érintettek az adott munkakör betöltésében, az arra történő toborzásban, kiválasztásban – a rájuk vonatkozó munkajogi szabályokkal összhangban – jogosultak a Jelentkező adatait megismerni a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezeléssel összefüggésben. 

VII. MEGŐRZÉSI IDŐ
A Társaság a felvételre került és a felvételre nem került Jelentkezők személyes adatait eltérő időtartamig kezeli.


1. Az Adatkezelő a felvételre került Jelentkező által megadott személyes adatokat (ide értve az önéletrajzában, valamint a kísérő levélben rögzített személyes adatait), a Jelentkező által történő adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat elbírálásától (állás betöltésétől) számított hat hónapig tárolja, azzal, hogy mindazon adatok, amelyeket a Munkáltató a munkaviszony létesítése és fennállása során kezel, nem kerülnek törlésre, de azok kezelésére a munkaviszony létesítésekor kiadott adatkezelési tájékoztató irányadó.

2. A kiválasztási folyamat során, a pályázati eljárás lezárultával a felvételre nem került Jelentkezők személyes adatait a munkakör más Jelentkezővel történő betöltését követő 6 hónap elteltével töröljük. Ezen időtartam alatt a megpályázott állással kapcsolatban megkereshetjük, annak megüresedése esetén.


3. A fentiek alól kivétel, ha a Jelentkező a jelentkezése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a személyes adatait, a jövőben megüresedő pozíciók betöltése érdekében. Ez esetben az Adatkezelő a Jelentkező személyes adatait 2 évig őrzi meg, azt követően azt visszaállíthatatlanul törli.
Az adatkezelés céljának elérésekor, a megőrzési idők figyelembe vételével a Társaság köteles a megadott adatokat, ideértve a Jelentkezővel kapcsolatosan a Társaság munkatársai által a személyes interjúztatás során készített feljegyzéseket is, törölni.


A Társaság köteles törölni a jelen Tájékoztatóval érintett adatokat, amennyiben

A törlés – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb a fentiekben megjelölt megőrzési idők lejártától számított 30 napon belül megtörténik.

VIII. ÉRINTETTI JOGOK
1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó személyes adatokat.  
Ezen túlmenően is az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, ha:

Tilos az adatokat törölni, ha az adatkezelés: 

2. Hozzáféréshez való jog
A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Jelentkező ezt másként kéri. 

3. Korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.


4. Tiltakozáshoz való jog
A Jelentkező a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Jelentkező bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Jelentkező tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.


Fontos, hogy nem illeti meg a Jelentkezőt a tiltakozás joga:

5 .Helyesbítéshez való jog
A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.


6. Adathordozhatósághoz való jog
A Jelentkező jogosult arra, hogy 

7. Automatizált adatkezeléssel hozott döntés alóli mentesülés
A Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez tehát a Jelentkezőt megillető alanyi jog, nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.


A Társaság automatizált adatkezelésre csak akkor jogosult, ha

Az első és a harmadik esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Jelentkezőnek legalább azt a jogát, hogy 

A fenti esetekben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve, ha az érintett ahhoz kifejezett hozzájárulását adta, vagy ha jelentős közérdek áll fenn, és csak abban az esetben, ha a Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.


8. Jogorvoslathoz való jog
Minden Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének megsértése esetén panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

 

A Jelentkező panaszait a következő elérhetőségen tudja érvényesíteni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: [javascript protected email address] 
Weboldal: www.naih.hu


Fentieken kívül az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 

A Társaság fenntartja jogát a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.
Hatályos: 2019. június 12. napjától

Fogadja el adatvédelmi beállításainkat!
Weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
További információk Az elengedhetetlen cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint ezek segítségével jegyeztetjük meg az Ön által elfogadott cookie beállításokat.
Ezen kívül statisztikai vagy teljesítményfigyelő cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Jogi nyilatkozatnkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
EsenseCorporateSite
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
__utma
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg. Vizsgálja a felhasználó viselkedését az oldalon.
__utmb
Ezzel a Google Analytics vizsgálja az új munkamenetet.
__utmc
Az __utmb cookie gyermeke.
__utmt
Google Analytics használja ezt a cookie-t, hogy megakadályozza a mérési adatok túlcsordulását.
__utmv
Ezzel a Google Analytics tárolja az oldal fejlesztői által egyénileg definiált látogatói paramétereket.
__utmz
Ezzel a Google Analytics tárolja, hogy a látogató honnan érkezett az adott aloldalra.
Cookie beállítások